Παρακολούθηση εκδήλωσης με θέμα «Επιχειρηματικότητα, Αειφορία και ΕΚΕ»

Στην POOLSTONES by SOFIKITIS αντιλαμβανόμαστε πλήρως πως τα ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη και την αειφορία κερδίζουν διαρκώς έδαφος με το πέρασμα του χρόνου. Η εταιρία, από ιδρύσεώς της, έχει δεσμευτεί και καταβάλλει προσπάθειες για την εφαρμογή πολιτικής ΕΚΕ με συνέπεια και αποφασιστικότητα, δέσμευση η οποία εδράζεται στην προοπτική περιορισμού των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Οι πολιτικές ΕΚΕ αποτελούν, συνεπώς, κεντρικό και αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής εταιρικής στρατηγικής σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με δημιουργικό τρόπο μείζονος σημασίας ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα POOLSTONES by SOFIKITIS. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τη δημιουργία αμοιβαίων οφελών τόσο για την εταιρία όσο και για την κοινωνία.

Η Υπεύθυνη Επικοινωνίας της POOLSTONES by SOFIKITIS, η οποία διαχειρίζεται και τα θέματα ΕΚΕ, παρακολούθησε ειδικό σεμινάριο υπό τον τίτλο «Επιχειρηματικότητα, Αειφορία και ΕΚΕ», που διεξήχθη την 1η Νοεμβρίου. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με την αρωγή του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ.

Οι υπεύθυνοι ΕΚΕ πολυεθνικών εταιριώνκολοσσών, όπως η Coca Cola Hellas, η Microsoft και η Eurobank αποτέλεσαν τους κεντρικούς ομιλητές της εκδήλωσης, παρουσιάζοντας στο κοινό τις δεσμεύσεις  και τις πολιτικές των προαναφερθεισών εταιριών σε επίπεδο ΕΚΕ. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από την δραστηριότητα των ιδίων εταιριών. Τα πιο αξιόλογα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση σχετίζονται με την ανάγκη για υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών ΕΚΕ από τις εταιρίες, σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης ή και εκμηδένισης του σκεπτικισμού των ενδιαφερόμενων μερών τους, καθώς και την ορθή επικοινωνία των επιτευγμάτων της εταιρίας σε επίπεδο ΕΚΕ, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος για δημιουργία εντυπώσεων περί κίβδηλης εταιρικής κοινωνικής συμπεριφοράς.